E.3.22. 转换向量

以下内在函数用于转换向量。

从浮点转换


int32x2_t vcvt_s32_f32(float32x2_t a);               // VCVT.S32.F32 d0, d0   

uint32x2_t vcvt_u32_f32(float32x2_t a);               // VCVT.U32.F32 d0, d0   

int32x4_t vcvtq_s32_f32(float32x4_t a);               // VCVT.S32.F32 q0, q0   

uint32x4_t vcvtq_u32_f32(float32x4_t a);               // VCVT.U32.F32 q0, q0   

int32x2_t vcvt_n_s32_f32(float32x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.S32.F32 d0, d0, #32

uint32x2_t vcvt_n_u32_f32(float32x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.U32.F32 d0, d0, #32

int32x4_t vcvtq_n_s32_f32(float32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.S32.F32 q0, q0, #32

uint32x4_t vcvtq_n_u32_f32(float32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.U32.F32 q0, q0, #32

转换为浮点


float32x2_t vcvt_f32_s32(int32x2_t a);                // VCVT.F32.S32 d0, d0   

float32x2_t vcvt_f32_u32(uint32x2_t a);               // VCVT.F32.U32 d0, d0   

float32x4_t vcvtq_f32_s32(int32x4_t a);               // VCVT.F32.S32 q0, q0   

float32x4_t vcvtq_f32_u32(uint32x4_t a);               // VCVT.F32.U32 q0, q0   

float32x2_t vcvt_n_f32_s32(int32x2_t a, __constrange(1,32) int b);  // VCVT.F32.S32 d0, d0, #32

float32x2_t vcvt_n_f32_u32(uint32x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.F32.U32 d0, d0, #32

float32x4_t vcvtq_n_f32_s32(int32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.F32.S32 q0, q0, #32

float32x4_t vcvtq_n_f32_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VCVT.F32.U32 q0, q0, #32

向量窄型整数


int8x8_t  vmovn_s16(int16x8_t a);  // VMOVN.I16 d0,q0

int16x4_t vmovn_s32(int32x4_t a);  // VMOVN.I32 d0,q0

int32x2_t vmovn_s64(int64x2_t a);  // VMOVN.I64 d0,q0

uint8x8_t vmovn_u16(uint16x8_t a); // VMOVN.I16 d0,q0

uint16x4_t vmovn_u32(uint32x4_t a); // VMOVN.I32 d0,q0

uint32x2_t vmovn_u64(uint64x2_t a); // VMOVN.I64 d0,q0

向量长移


int16x8_t vmovl_s8(int8x8_t a);   // VMOVL.S8 q0,d0 

int32x4_t vmovl_s16(int16x4_t a);  // VMOVL.S16 q0,d0

int64x2_t vmovl_s32(int32x2_t a);  // VMOVL.S32 q0,d0

uint16x8_t vmovl_u8(uint8x8_t a);  // VMOVL.U8 q0,d0 

uint32x4_t vmovl_u16(uint16x4_t a); // VMOVL.U16 q0,d0

uint64x2_t vmovl_u32(uint32x2_t a); // VMOVL.U32 q0,d0

向量饱和窄型整数


int8x8_t  vqmovn_s16(int16x8_t a);  // VQMOVN.S16 d0,q0

int16x4_t vqmovn_s32(int32x4_t a);  // VQMOVN.S32 d0,q0

int32x2_t vqmovn_s64(int64x2_t a);  // VQMOVN.S64 d0,q0

uint8x8_t vqmovn_u16(uint16x8_t a); // VQMOVN.U16 d0,q0

uint16x4_t vqmovn_u32(uint32x4_t a); // VQMOVN.U32 d0,q0

uint32x2_t vqmovn_u64(uint64x2_t a); // VQMOVN.U64 d0,q0

向量饱和窄型整数有符号->无符号的转换


uint8x8_t vqmovun_s16(int16x8_t a); // VQMOVUN.S16 d0,q0

uint16x4_t vqmovun_s32(int32x4_t a); // VQMOVUN.S32 d0,q0

uint32x2_t vqmovun_s64(int64x2_t a); // VQMOVUN.S64 d0,q0

Copyright © 2007 ARM Limited. All rights reserved. ARM DUI 0348AC
Non-Confidential