E.3.12. 按常数移位

以下内在函数提供按常数移位的运算。

向量按常数右移


int8x8_t  vshr_n_s8(int8x8_t a, __constrange(1,8) int b);   // VSHR.S8 d0,d0,#8 

int16x4_t vshr_n_s16(int16x4_t a, __constrange(1,16) int b);  // VSHR.S16 d0,d0,#16

int32x2_t vshr_n_s32(int32x2_t a, __constrange(1,32) int b);  // VSHR.S32 d0,d0,#32

int64x1_t vshr_n_s64(int64x1_t a, __constrange(1,64) int b);  // VSHR.S64 d0,d0,#64

uint8x8_t vshr_n_u8(uint8x8_t a, __constrange(1,8) int b);   // VSHR.U8 d0,d0,#8 

uint16x4_t vshr_n_u16(uint16x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VSHR.U16 d0,d0,#16

uint32x2_t vshr_n_u32(uint32x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VSHR.U32 d0,d0,#32

uint64x1_t vshr_n_u64(uint64x1_t a, __constrange(1,64) int b); // VSHR.U64 d0,d0,#64

int8x16_t vshrq_n_s8(int8x16_t a, __constrange(1,8) int b);  // VSHR.S8 q0,q0,#8 

int16x8_t vshrq_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,16) int b); // VSHR.S16 q0,q0,#16

int32x4_t vshrq_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VSHR.S32 q0,q0,#32

int64x2_t vshrq_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,64) int b); // VSHR.S64 q0,q0,#64

uint8x16_t vshrq_n_u8(uint8x16_t a, __constrange(1,8) int b);  // VSHR.U8 q0,q0,#8 

uint16x8_t vshrq_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,16) int b); // VSHR.U16 q0,q0,#16

uint32x4_t vshrq_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VSHR.U32 q0,q0,#32

uint64x2_t vshrq_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,64) int b); // VSHR.U64 q0,q0,#64

向量按常数左移


int8x8_t  vshl_n_s8(int8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VSHL.I8 d0,d0,#0 

int16x4_t vshl_n_s16(int16x4_t a, __constrange(0,15) int b);  // VSHL.I16 d0,d0,#0

int32x2_t vshl_n_s32(int32x2_t a, __constrange(0,31) int b);  // VSHL.I32 d0,d0,#0

int64x1_t vshl_n_s64(int64x1_t a, __constrange(0,63) int b);  // VSHL.I64 d0,d0,#0

uint8x8_t vshl_n_u8(uint8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VSHL.I8 d0,d0,#0 

uint16x4_t vshl_n_u16(uint16x4_t a, __constrange(0,15) int b); // VSHL.I16 d0,d0,#0

uint32x2_t vshl_n_u32(uint32x2_t a, __constrange(0,31) int b); // VSHL.I32 d0,d0,#0

uint64x1_t vshl_n_u64(uint64x1_t a, __constrange(0,63) int b); // VSHL.I64 d0,d0,#0

int8x16_t vshlq_n_s8(int8x16_t a, __constrange(0,7) int b);  // VSHL.I8 q0,q0,#0 

int16x8_t vshlq_n_s16(int16x8_t a, __constrange(0,15) int b); // VSHL.I16 q0,q0,#0

int32x4_t vshlq_n_s32(int32x4_t a, __constrange(0,31) int b); // VSHL.I32 q0,q0,#0

int64x2_t vshlq_n_s64(int64x2_t a, __constrange(0,63) int b); // VSHL.I64 q0,q0,#0

uint8x16_t vshlq_n_u8(uint8x16_t a, __constrange(0,7) int b);  // VSHL.I8 q0,q0,#0 

uint16x8_t vshlq_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(0,15) int b); // VSHL.I16 q0,q0,#0

uint32x4_t vshlq_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(0,31) int b); // VSHL.I32 q0,q0,#0

uint64x2_t vshlq_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(0,63) int b); // VSHL.I64 q0,q0,#0

向量舍入按常数右移


int8x8_t  vrshr_n_s8(int8x8_t a, __constrange(1,8) int b);   // VRSHR.S8 d0,d0,#8 

int16x4_t vrshr_n_s16(int16x4_t a, __constrange(1,16) int b);  // VRSHR.S16 d0,d0,#16

int32x2_t vrshr_n_s32(int32x2_t a, __constrange(1,32) int b);  // VRSHR.S32 d0,d0,#32

int64x1_t vrshr_n_s64(int64x1_t a, __constrange(1,64) int b);  // VRSHR.S64 d0,d0,#64

uint8x8_t vrshr_n_u8(uint8x8_t a, __constrange(1,8) int b);   // VRSHR.U8 d0,d0,#8 

uint16x4_t vrshr_n_u16(uint16x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VRSHR.U16 d0,d0,#16

uint32x2_t vrshr_n_u32(uint32x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VRSHR.U32 d0,d0,#32

uint64x1_t vrshr_n_u64(uint64x1_t a, __constrange(1,64) int b); // VRSHR.U64 d0,d0,#64

int8x16_t vrshrq_n_s8(int8x16_t a, __constrange(1,8) int b);  // VRSHR.S8 q0,q0,#8 

int16x8_t vrshrq_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,16) int b); // VRSHR.S16 q0,q0,#16

int32x4_t vrshrq_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VRSHR.S32 q0,q0,#32

int64x2_t vrshrq_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,64) int b); // VRSHR.S64 q0,q0,#64

uint8x16_t vrshrq_n_u8(uint8x16_t a, __constrange(1,8) int b);  // VRSHR.U8 q0,q0,#8 

uint16x8_t vrshrq_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,16) int b); // VRSHR.U16 q0,q0,#16

uint32x4_t vrshrq_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,32) int b); // VRSHR.U32 q0,q0,#32

uint64x2_t vrshrq_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,64) int b); // VRSHR.U64 q0,q0,#64

向量按常数右移并累加


int8x8_t  vsra_n_s8(int8x8_t a, int8x8_t b, __constrange(1,8) int c);    // VSRA.S8 d0,d0,#8 

int16x4_t vsra_n_s16(int16x4_t a, int16x4_t b, __constrange(1,16) int c);  // VSRA.S16 d0,d0,#16

int32x2_t vsra_n_s32(int32x2_t a, int32x2_t b, __constrange(1,32) int c);  // VSRA.S32 d0,d0,#32

int64x1_t vsra_n_s64(int64x1_t a, int64x1_t b, __constrange(1,64) int c);  // VSRA.S64 d0,d0,#64

uint8x8_t vsra_n_u8(uint8x8_t a, uint8x8_t b, __constrange(1,8) int c);   // VSRA.U8 d0,d0,#8 

uint16x4_t vsra_n_u16(uint16x4_t a, uint16x4_t b, __constrange(1,16) int c); // VSRA.U16 d0,d0,#16

uint32x2_t vsra_n_u32(uint32x2_t a, uint32x2_t b, __constrange(1,32) int c); // VSRA.U32 d0,d0,#32

uint64x1_t vsra_n_u64(uint64x1_t a, uint64x1_t b, __constrange(1,64) int c); // VSRA.U64 d0,d0,#64

int8x16_t vsraq_n_s8(int8x16_t a, int8x16_t b, __constrange(1,8) int c);   // VSRA.S8 q0,q0,#8 

int16x8_t vsraq_n_s16(int16x8_t a, int16x8_t b, __constrange(1,16) int c);  // VSRA.S16 q0,q0,#16

int32x4_t vsraq_n_s32(int32x4_t a, int32x4_t b, __constrange(1,32) int c);  // VSRA.S32 q0,q0,#32

int64x2_t vsraq_n_s64(int64x2_t a, int64x2_t b, __constrange(1,64) int c);  // VSRA.S64 q0,q0,#64

uint8x16_t vsraq_n_u8(uint8x16_t a, uint8x16_t b, __constrange(1,8) int c);  // VSRA.U8 q0,q0,#8 

uint16x8_t vsraq_n_u16(uint16x8_t a, uint16x8_t b, __constrange(1,16) int c); // VSRA.U16 q0,q0,#16

uint32x4_t vsraq_n_u32(uint32x4_t a, uint32x4_t b, __constrange(1,32) int c); // VSRA.U32 q0,q0,#32

uint64x2_t vsraq_n_u64(uint64x2_t a, uint64x2_t b, __constrange(1,64) int c); // VSRA.U64 q0,q0,#64

向量舍入按常数右移并累加


int8x8_t  vrsra_n_s8(int8x8_t a, int8x8_t b, __constrange(1,8) int c);    // VRSRA.S8 d0,d0,#8 

int16x4_t vrsra_n_s16(int16x4_t a, int16x4_t b, __constrange(1,16) int c);  // VRSRA.S16 d0,d0,#16

int32x2_t vrsra_n_s32(int32x2_t a, int32x2_t b, __constrange(1,32) int c);  // VRSRA.S32 d0,d0,#32

int64x1_t vrsra_n_s64(int64x1_t a, int64x1_t b, __constrange(1,64) int c);  // VRSRA.S64 d0,d0,#64

uint8x8_t vrsra_n_u8(uint8x8_t a, uint8x8_t b, __constrange(1,8) int c);   // VRSRA.U8 d0,d0,#8 

uint16x4_t vrsra_n_u16(uint16x4_t a, uint16x4_t b, __constrange(1,16) int c); // VRSRA.U16 d0,d0,#16

uint32x2_t vrsra_n_u32(uint32x2_t a, uint32x2_t b, __constrange(1,32) int c); // VRSRA.U32 d0,d0,#32

uint64x1_t vrsra_n_u64(uint64x1_t a, uint64x1_t b, __constrange(1,64) int c); // VRSRA.U64 d0,d0,#64

int8x16_t vrsraq_n_s8(int8x16_t a, int8x16_t b, __constrange(1,8) int c);   // VRSRA.S8 q0,q0,#8 

int16x8_t vrsraq_n_s16(int16x8_t a, int16x8_t b, __constrange(1,16) int c);  // VRSRA.S16 q0,q0,#16

int32x4_t vrsraq_n_s32(int32x4_t a, int32x4_t b, __constrange(1,32) int c);  // VRSRA.S32 q0,q0,#32

int64x2_t vrsraq_n_s64(int64x2_t a, int64x2_t b, __constrange(1,64) int c);  // VRSRA.S64 q0,q0,#64

uint8x16_t vrsraq_n_u8(uint8x16_t a, uint8x16_t b, __constrange(1,8) int c);  // VRSRA.U8 q0,q0,#8 

uint16x8_t vrsraq_n_u16(uint16x8_t a, uint16x8_t b, __constrange(1,16) int c); // VRSRA.U16 q0,q0,#16

uint32x4_t vrsraq_n_u32(uint32x4_t a, uint32x4_t b, __constrange(1,32) int c); // VRSRA.U32 q0,q0,#32

uint64x2_t vrsraq_n_u64(uint64x2_t a, uint64x2_t b, __constrange(1,64) int c); // VRSRA.U64 q0,q0,#64

向量饱和按常数左移


int8x8_t  vqshl_n_s8(int8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VQSHL.S8 d0,d0,#0 

int16x4_t vqshl_n_s16(int16x4_t a, __constrange(0,15) int b);  // VQSHL.S16 d0,d0,#0

int32x2_t vqshl_n_s32(int32x2_t a, __constrange(0,31) int b);  // VQSHL.S32 d0,d0,#0

int64x1_t vqshl_n_s64(int64x1_t a, __constrange(0,63) int b);  // VQSHL.S64 d0,d0,#0

uint8x8_t vqshl_n_u8(uint8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VQSHL.U8 d0,d0,#0 

uint16x4_t vqshl_n_u16(uint16x4_t a, __constrange(0,15) int b); // VQSHL.U16 d0,d0,#0

uint32x2_t vqshl_n_u32(uint32x2_t a, __constrange(0,31) int b); // VQSHL.U32 d0,d0,#0

uint64x1_t vqshl_n_u64(uint64x1_t a, __constrange(0,63) int b); // VQSHL.U64 d0,d0,#0

int8x16_t vqshlq_n_s8(int8x16_t a, __constrange(0,7) int b);  // VQSHL.S8 q0,q0,#0 

int16x8_t vqshlq_n_s16(int16x8_t a, __constrange(0,15) int b); // VQSHL.S16 q0,q0,#0

int32x4_t vqshlq_n_s32(int32x4_t a, __constrange(0,31) int b); // VQSHL.S32 q0,q0,#0

int64x2_t vqshlq_n_s64(int64x2_t a, __constrange(0,63) int b); // VQSHL.S64 q0,q0,#0

uint8x16_t vqshlq_n_u8(uint8x16_t a, __constrange(0,7) int b);  // VQSHL.U8 q0,q0,#0 

uint16x8_t vqshlq_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(0,15) int b); // VQSHL.U16 q0,q0,#0

uint32x4_t vqshlq_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(0,31) int b); // VQSHL.U32 q0,q0,#0

uint64x2_t vqshlq_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(0,63) int b); // VQSHL.U64 q0,q0,#0

向量有符号->无符号饱和按常数左移


uint8x8_t vqshlu_n_s8(int8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VQSHLU.S8 d0,d0,#0 

uint16x4_t vqshlu_n_s16(int16x4_t a, __constrange(0,15) int b); // VQSHLU.S16 d0,d0,#0

uint32x2_t vqshlu_n_s32(int32x2_t a, __constrange(0,31) int b); // VQSHLU.S32 d0,d0,#0

uint64x1_t vqshlu_n_s64(int64x1_t a, __constrange(0,63) int b); // VQSHLU.S64 d0,d0,#0

uint8x16_t vqshluq_n_s8(int8x16_t a, __constrange(0,7) int b);  // VQSHLU.S8 q0,q0,#0 

uint16x8_t vqshluq_n_s16(int16x8_t a, __constrange(0,15) int b); // VQSHLU.S16 q0,q0,#0

uint32x4_t vqshluq_n_s32(int32x4_t a, __constrange(0,31) int b); // VQSHLU.S32 q0,q0,#0

uint64x2_t vqshluq_n_s64(int64x2_t a, __constrange(0,63) int b); // VQSHLU.S64 q0,q0,#0

向量窄型饱和按常数右移


int8x8_t  vshrn_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b);  // VSHRN.I16 d0,q0,#8 

int16x4_t vshrn_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VSHRN.I32 d0,q0,#16

int32x2_t vshrn_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VSHRN.I64 d0,q0,#32

uint8x8_t vshrn_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VSHRN.I16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vshrn_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VSHRN.I32 d0,q0,#16

uint32x2_t vshrn_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VSHRN.I64 d0,q0,#32

向量有符号->无符号窄型饱和按常数右移


uint8x8_t vqshrun_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VQSHRUN.S16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vqshrun_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQSHRUN.S32 d0,q0,#16

uint32x2_t vqshrun_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQSHRUN.S64 d0,q0,#32

向量有符号->无符号舍入窄型饱和按常数右移


uint8x8_t vqrshrun_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VQRSHRUN.S16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vqrshrun_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQRSHRUN.S32 d0,q0,#16

uint32x2_t vqrshrun_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQRSHRUN.S64 d0,q0,#32

向量窄型饱和按常数右移


int8x8_t  vqshrn_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b);  // VQSHRN.S16 d0,q0,#8 

int16x4_t vqshrn_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQSHRN.S32 d0,q0,#16

int32x2_t vqshrn_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQSHRN.S64 d0,q0,#32

uint8x8_t vqshrn_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VQSHRN.U16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vqshrn_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQSHRN.U32 d0,q0,#16

uint32x2_t vqshrn_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQSHRN.U64 d0,q0,#32

向量舍入窄型按常数右移


int8x8_t  vrshrn_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b);  // VRSHRN.I16 d0,q0,#8 

int16x4_t vrshrn_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VRSHRN.I32 d0,q0,#16

int32x2_t vrshrn_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VRSHRN.I64 d0,q0,#32

uint8x8_t vrshrn_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VRSHRN.I16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vrshrn_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VRSHRN.I32 d0,q0,#16

uint32x2_t vrshrn_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VRSHRN.I64 d0,q0,#32

向量舍入窄型饱和按常数右移


int8x8_t  vqrshrn_n_s16(int16x8_t a, __constrange(1,8) int b);  // VQRSHRN.S16 d0,q0,#8 

int16x4_t vqrshrn_n_s32(int32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQRSHRN.S32 d0,q0,#16

int32x2_t vqrshrn_n_s64(int64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQRSHRN.S64 d0,q0,#32

uint8x8_t vqrshrn_n_u16(uint16x8_t a, __constrange(1,8) int b); // VQRSHRN.U16 d0,q0,#8 

uint16x4_t vqrshrn_n_u32(uint32x4_t a, __constrange(1,16) int b); // VQRSHRN.U32 d0,q0,#16

uint32x2_t vqrshrn_n_u64(uint64x2_t a, __constrange(1,32) int b); // VQRSHRN.U64 d0,q0,#32

向量扩大按常数左移


int16x8_t vshll_n_s8(int8x8_t a, __constrange(0,7) int b);   // VSHLL.S8 q0,d0,#0 

int32x4_t vshll_n_s16(int16x4_t a, __constrange(0,15) int b); // VSHLL.S16 q0,d0,#0

int64x2_t vshll_n_s32(int32x2_t a, __constrange(0,31) int b); // VSHLL.S32 q0,d0,#0

uint16x8_t vshll_n_u8(uint8x8_t a, __constrange(0,7) int b);  // VSHLL.U8 q0,d0,#0 

uint32x4_t vshll_n_u16(uint16x4_t a, __constrange(0,15) int b); // VSHLL.U16 q0,d0,#0

uint64x2_t vshll_n_u32(uint32x2_t a, __constrange(0,31) int b); // VSHLL.U32 q0,d0,#0

Copyright © 2007 ARM Limited. All rights reserved. ARM DUI 0348AC
Non-Confidential