E.3.15. N 요소 구조체 로드 및 저장

다음 내장 함수는 n- 요소 구조체를 로드하거나 저장합니다. 배열 구조체는 유사하게 정의됩니다. 예를 들어 int16x4x2_t 구조체는 다음과 같이 정의됩니다.

struct int16x4x2_t
{
  int16x4_t val[2];
};

uint8x16x2_t vld2q_u8(__transfersize(32) uint8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d2}, [r0]
uint16x8x2_t vld2q_u16(__transfersize(16) uint16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d2}, [r0]
uint32x4x2_t vld2q_u32(__transfersize(8) uint32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d2}, [r0]
int8x16x2_t vld2q_s8(__transfersize(32) int8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d2}, [r0]
int16x8x2_t vld2q_s16(__transfersize(16) int16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d2}, [r0]
int32x4x2_t vld2q_s32(__transfersize(8) int32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d2}, [r0]
float32x4x2_t vld2q_f32(__transfersize(8) float32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d2}, [r0]
poly8x16x2_t vld2q_p8(__transfersize(32) poly8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d2}, [r0]
poly16x8x2_t vld2q_p16(__transfersize(16) poly16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d2}, [r0]
uint8x8x2_t vld2_u8(__transfersize(16) uint8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d1}, [r0]
uint16x4x2_t vld2_u16(__transfersize(8) uint16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d1}, [r0]
uint32x2x2_t vld2_u32(__transfersize(4) uint32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d1}, [r0]
uint64x1x2_t vld2_u64(__transfersize(2) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1}, [r0]
int8x8x2_t vld2_s8(__transfersize(16) int8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d1}, [r0]
int16x4x2_t vld2_s16(__transfersize(8) int16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d1}, [r0]
int32x2x2_t vld2_s32(__transfersize(4) int32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d1}, [r0]
int64x1x2_t vld2_s64(__transfersize(2) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1}, [r0]
float32x2x2_t vld2_f32(__transfersize(4) float32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0, d1}, [r0]
poly8x8x2_t vld2_p8(__transfersize(16) poly8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0, d1}, [r0]
poly16x4x2_t vld2_p16(__transfersize(8) poly16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0, d1}, [r0]
uint8x16x3_t vld3q_u8(__transfersize(48) uint8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
uint16x8x3_t vld3q_u16(__transfersize(24) uint16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
uint32x4x3_t vld3q_u32(__transfersize(12) uint32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
int8x16x3_t vld3q_s8(__transfersize(48) int8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
int16x8x3_t vld3q_s16(__transfersize(24) int16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
int32x4x3_t vld3q_s32(__transfersize(12) int32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
float32x4x3_t vld3q_f32(__transfersize(12) float32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
poly8x16x3_t vld3q_p8(__transfersize(48) poly8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
poly16x8x3_t vld3q_p16(__transfersize(24) poly16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
uint8x8x3_t vld3_u8(__transfersize(24) uint8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
uint16x4x3_t vld3_u16(__transfersize(12) uint16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
uint32x2x3_t vld3_u32(__transfersize(6) uint32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
uint64x1x3_t vld3_u64(__transfersize(3) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
int8x8x3_t vld3_s8(__transfersize(24) int8_t const * ptr);
                        //VLD3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
int16x4x3_t vld3_s16(__transfersize(12) int16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
int32x2x3_t vld3_s32(__transfersize(6) int32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
int64x1x3_t vld3_s64(__transfersize(3) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
float32x2x3_t vld3_f32(__transfersize(6) float32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
poly8x8x3_t vld3_p8(__transfersize(24) poly8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
poly16x4x3_t vld3_p16(__transfersize(12) poly16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
uint8x16x4_t vld4q_u8(__transfersize(64) uint8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
uint16x8x4_t vld4q_u16(__transfersize(32) uint16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
uint32x4x4_t vld4q_u32(__transfersize(16) uint32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
int8x16x4_t vld4q_s8(__transfersize(64) int8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
int16x8x4_t vld4q_s16(__transfersize(32) int16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
int32x4x4_t vld4q_s32(__transfersize(16) int32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
float32x4x4_t vld4q_f32(__transfersize(16) float32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
poly8x16x4_t vld4q_p8(__transfersize(64) poly8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
poly16x8x4_t vld4q_p16(__transfersize(32) poly16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
uint8x8x4_t vld4_u8(__transfersize(32) uint8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
uint16x4x4_t vld4_u16(__transfersize(16) uint16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
uint32x2x4_t vld4_u32(__transfersize(8) uint32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
uint64x1x4_t vld4_u64(__transfersize(4) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
int8x8x4_t vld4_s8(__transfersize(32) int8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
int16x4x4_t vld4_s16(__transfersize(16) int16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
int32x2x4_t vld4_s32(__transfersize(8) int32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
int64x1x4_t vld4_s64(__transfersize(4) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
float32x2x4_t vld4_f32(__transfersize(8) float32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
poly8x8x4_t vld4_p8(__transfersize(32) poly8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
poly16x4x4_t vld4_p16(__transfersize(16) poly16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
uint8x8x2_t vld2_dup_u8(__transfersize(2) uint8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0[], d1[]}, [r0]
uint16x4x2_t vld2_dup_u16(__transfersize(2) uint16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0[], d1[]}, [r0]
uint32x2x2_t vld2_dup_u32(__transfersize(2) uint32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0[], d1[]}, [r0]
uint64x1x2_t vld2_dup_u64(__transfersize(2) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1}, [r0]
int8x8x2_t vld2_dup_s8(__transfersize(2) int8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0[], d1[]}, [r0]
int16x4x2_t vld2_dup_s16(__transfersize(2) int16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0[], d1[]}, [r0]
int32x2x2_t vld2_dup_s32(__transfersize(2) int32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0[], d1[]}, [r0]
int64x1x2_t vld2_dup_s64(__transfersize(2) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1}, [r0]
float32x2x2_t vld2_dup_f32(__transfersize(2) float32_t const * ptr);
                        // VLD2.32 {d0[], d1[]}, [r0]
poly8x8x2_t vld2_dup_p8(__transfersize(2) poly8_t const * ptr);
                        // VLD2.8 {d0[], d1[]}, [r0]
poly16x4x2_t vld2_dup_p16(__transfersize(2) poly16_t const * ptr);
                        // VLD2.16 {d0[], d1[]}, [r0]
uint8x8x3_t vld3_dup_u8(__transfersize(3) uint8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
uint16x4x3_t vld3_dup_u16(__transfersize(3) uint16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
uint32x2x3_t vld3_dup_u32(__transfersize(3) uint32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
uint64x1x3_t vld3_dup_u64(__transfersize(3) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
int8x8x3_t vld3_dup_s8(__transfersize(3) int8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
int16x4x3_t vld3_dup_s16(__transfersize(3) int16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
int32x2x3_t vld3_dup_s32(__transfersize(3) int32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
int64x1x3_t vld3_dup_s64(__transfersize(3) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
float32x2x3_t vld3_dup_f32(__transfersize(3) float32_t const * ptr);
                        // VLD3.32 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
poly8x8x3_t vld3_dup_p8(__transfersize(3) poly8_t const * ptr);
                        // VLD3.8 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
poly16x4x3_t vld3_dup_p16(__transfersize(3) poly16_t const * ptr);
                        // VLD3.16 {d0[], d1[], d2[]}, [r0]
uint8x8x4_t vld4_dup_u8(__transfersize(4) uint8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
uint16x4x4_t vld4_dup_u16(__transfersize(4) uint16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
uint32x2x4_t vld4_dup_u32(__transfersize(4) uint32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
uint64x1x4_t vld4_dup_u64(__transfersize(4) uint64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
int8x8x4_t vld4_dup_s8(__transfersize(4) int8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
int16x4x4_t vld4_dup_s16(__transfersize(4) int16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
int32x2x4_t vld4_dup_s32(__transfersize(4) int32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
int64x1x4_t vld4_dup_s64(__transfersize(4) int64_t const * ptr);
                        // VLD1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
float32x2x4_t vld4_dup_f32(__transfersize(4) float32_t const * ptr);
                        // VLD4.32 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
poly8x8x4_t vld4_dup_p8(__transfersize(4) poly8_t const * ptr);
                        // VLD4.8 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
poly16x4x4_t vld4_dup_p16(__transfersize(4) poly16_t const * ptr);
                        // VLD4.16 {d0[], d1[], d2[], d3[]}, [r0]
uint16x8x2_t vld2q_lane_u16(__transfersize(2) uint16_t const * ptr, uint16x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
uint32x4x2_t vld2q_lane_u32(__transfersize(2) uint32_t const * ptr, uint32x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
int16x8x2_t vld2q_lane_s16(__transfersize(2) int16_t const * ptr, int16x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
int32x4x2_t vld2q_lane_s32(__transfersize(2) int32_t const * ptr, int32x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
float32x4x2_t vld2q_lane_f32(__transfersize(2) float32_t const * ptr, float32x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
poly16x8x2_t vld2q_lane_p16(__transfersize(2) poly16_t const * ptr, poly16x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
uint8x8x2_t vld2_lane_u8(__transfersize(2) uint8_t const * ptr, uint8x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
uint16x4x2_t vld2_lane_u16(__transfersize(2) uint16_t const * ptr, uint16x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
uint32x2x2_t vld2_lane_u32(__transfersize(2) uint32_t const * ptr, uint32x2x2_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
int8x8x2_t vld2_lane_s8(__transfersize(2) int8_t const * ptr, int8x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
int16x4x2_t vld2_lane_s16(__transfersize(2) int16_t const * ptr, int16x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
int32x2x2_t vld2_lane_s32(__transfersize(2) int32_t const * ptr, int32x2x2_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
float32x2x2_t vld2_lane_f32(__transfersize(2) float32_t const * ptr, float32x2x2_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
poly8x8x2_t vld2_lane_p8(__transfersize(2) poly8_t const * ptr, poly8x8x2_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
poly16x4x2_t vld2_lane_p16(__transfersize(2) poly16_t const * ptr, poly16x4x2_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
uint16x8x3_t vld3q_lane_u16(__transfersize(3) uint16_t const * ptr, uint16x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
uint32x4x3_t vld3q_lane_u32(__transfersize(3) uint32_t const * ptr, uint32x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
int16x8x3_t vld3q_lane_s16(__transfersize(3) int16_t const * ptr, int16x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
int32x4x3_t vld3q_lane_s32(__transfersize(3) int32_t const * ptr, int32x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
float32x4x3_t vld3q_lane_f32(__transfersize(3) float32_t const * ptr, float32x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
poly16x8x3_t vld3q_lane_p16(__transfersize(3) poly16_t const * ptr, poly16x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
uint8x8x3_t vld3_lane_u8(__transfersize(3) uint8_t const * ptr, uint8x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
uint16x4x3_t vld3_lane_u16(__transfersize(3) uint16_t const * ptr, uint16x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
uint32x2x3_t vld3_lane_u32(__transfersize(3) uint32_t const * ptr, uint32x2x3_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
int8x8x3_t vld3_lane_s8(__transfersize(3) int8_t const * ptr, int8x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
int16x4x3_t vld3_lane_s16(__transfersize(3) int16_t const * ptr, int16x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
int32x2x3_t vld3_lane_s32(__transfersize(3) int32_t const * ptr, int32x2x3_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
float32x2x3_t vld3_lane_f32(__transfersize(3) float32_t const * ptr, float32x2x3_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
poly8x8x3_t vld3_lane_p8(__transfersize(3) poly8_t const * ptr, poly8x8x3_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
poly16x4x3_t vld3_lane_p16(__transfersize(3) poly16_t const * ptr, poly16x4x3_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
uint16x8x4_t vld4q_lane_u16(__transfersize(4) uint16_t const * ptr, uint16x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
uint32x4x4_t vld4q_lane_u32(__transfersize(4) uint32_t const * ptr, uint32x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
int16x8x4_t vld4q_lane_s16(__transfersize(4) int16_t const * ptr, int16x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
int32x4x4_t vld4q_lane_s32(__transfersize(4) int32_t const * ptr, int32x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
float32x4x4_t vld4q_lane_f32(__transfersize(4) float32_t const * ptr, float32x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
poly16x8x4_t vld4q_lane_p16(__transfersize(4) poly16_t const * ptr, poly16x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
uint8x8x4_t vld4_lane_u8(__transfersize(4) uint8_t const * ptr, uint8x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
uint16x4x4_t vld4_lane_u16(__transfersize(4) uint16_t const * ptr, uint16x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
uint32x2x4_t vld4_lane_u32(__transfersize(4) uint32_t const * ptr, uint32x2x4_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
int8x8x4_t vld4_lane_s8(__transfersize(4) int8_t const * ptr, int8x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
int16x4x4_t vld4_lane_s16(__transfersize(4) int16_t const * ptr, int16x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
int32x2x4_t vld4_lane_s32(__transfersize(4) int32_t const * ptr, int32x2x4_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
float32x2x4_t vld4_lane_f32(__transfersize(4) float32_t const * ptr, float32x2x4_t src, __constrange(0,1) int lane);
                        // VLD4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
poly8x8x4_t vld4_lane_p8(__transfersize(4) poly8_t const * ptr, poly8x8x4_t src, __constrange(0,7) int lane);
                        // VLD4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
poly16x4x4_t vld4_lane_p16(__transfersize(4) poly16_t const * ptr, poly16x4x4_t src, __constrange(0,3) int lane);
                        // VLD4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst2q_u8(__transfersize(32) uint8_t * ptr, uint8x16x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_u16(__transfersize(16) uint16_t * ptr, uint16x8x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_u32(__transfersize(8) uint32_t * ptr, uint32x4x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_s8(__transfersize(32) int8_t * ptr, int8x16x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_s16(__transfersize(16) int16_t * ptr, int16x8x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_s32(__transfersize(8) int32_t * ptr, int32x4x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_f32(__transfersize(8) float32_t * ptr, float32x4x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_p8(__transfersize(32) poly8_t * ptr, poly8x16x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d2}, [r0]
void vst2q_p16(__transfersize(16) poly16_t * ptr, poly16x8x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d2}, [r0]
void vst2_u8(__transfersize(16) uint8_t * ptr, uint8x8x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d1}, [r0]
void vst2_u16(__transfersize(8) uint16_t * ptr, uint16x4x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d1}, [r0]
void vst2_u32(__transfersize(4) uint32_t * ptr, uint32x2x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d1}, [r0]
void vst2_u64(__transfersize(2) uint64_t * ptr, uint64x1x2_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1}, [r0]
void vst2_s8(__transfersize(16) int8_t * ptr, int8x8x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d1}, [r0]
void vst2_s16(__transfersize(8) int16_t * ptr, int16x4x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d1}, [r0]
void vst2_s32(__transfersize(4) int32_t * ptr, int32x2x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d1}, [r0]
void vst2_s64(__transfersize(2) int64_t * ptr, int64x1x2_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1}, [r0]
void vst2_f32(__transfersize(4) float32_t * ptr, float32x2x2_t val);
                        // VST2.32 {d0, d1}, [r0]
void vst2_p8(__transfersize(16) poly8_t * ptr, poly8x8x2_t val);
                        // VST2.8 {d0, d1}, [r0]
void vst2_p16(__transfersize(8) poly16_t * ptr, poly16x4x2_t val);
                        // VST2.16 {d0, d1}, [r0]
void vst3q_u8(__transfersize(48) uint8_t * ptr, uint8x16x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_u16(__transfersize(24) uint16_t * ptr, uint16x8x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_u32(__transfersize(12) uint32_t * ptr, uint32x4x3_t val);
                        // VST3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_s8(__transfersize(48) int8_t * ptr, int8x16x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_s16(__transfersize(24) int16_t * ptr, int16x8x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_s32(__transfersize(12) int32_t * ptr, int32x4x2_t val);
                        // VST3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_f32(__transfersize(12) float32_t * ptr, float32x4x3_t val);
                        // VST3.32 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_p8(__transfersize(48) poly8_t * ptr, poly8x16x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3q_p16(__transfersize(24) poly16_t * ptr, poly16x8x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d2, d4}, [r0]
void vst3_u8(__transfersize(24) uint8_t * ptr, uint8x8x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_u16(__transfersize(12) uint16_t * ptr, uint16x4x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_u32(__transfersize(6) uint32_t * ptr, uint32x2x3_t val);
                        // VST3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_u64(__transfersize(3) uint64_t * ptr, uint64x1x3_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_s8(__transfersize(24) int8_t * ptr, int8x8x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_s16(__transfersize(12) int16_t * ptr, int16x4x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_s32(__transfersize(6) int32_t * ptr, int32x2x3_t val);
                        // VST3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_s64(__transfersize(3) int64_t * ptr, int64x1x3_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_f32(__transfersize(6) float32_t * ptr, float32x2x3_t val);
                        // VST3.32 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_p8(__transfersize(24) poly8_t * ptr, poly8x8x3_t val);
                        // VST3.8 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst3_p16(__transfersize(12) poly16_t * ptr, poly16x4x3_t val);
                        // VST3.16 {d0, d1, d2}, [r0]
void vst4q_u8(__transfersize(64) uint8_t * ptr, uint8x16x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_u16(__transfersize(32) uint16_t * ptr, uint16x8x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_u32(__transfersize(16) uint32_t * ptr, uint32x4x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_s8(__transfersize(64) int8_t * ptr, int8x16x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_s16(__transfersize(32) int16_t * ptr, int16x8x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_s32(__transfersize(16) int32_t * ptr, int32x4x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_f32(__transfersize(16) float32_t * ptr, float32x4x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_p8(__transfersize(64) poly8_t * ptr, poly8x16x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4q_p16(__transfersize(32) poly16_t * ptr, poly16x8x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d2, d4, d6}, [r0]
void vst4_u8(__transfersize(32) uint8_t * ptr, uint8x8x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_u16(__transfersize(16) uint16_t * ptr, uint16x4x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_u32(__transfersize(8) uint32_t * ptr, uint32x2x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_u64(__transfersize(4) uint64_t * ptr, uint64x1x4_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_s8(__transfersize(32) int8_t * ptr, int8x8x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_s16(__transfersize(16) int16_t * ptr, int16x4x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_s32(__transfersize(8) int32_t * ptr, int32x2x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_s64(__transfersize(4) int64_t * ptr, int64x1x4_t val);
                        // VST1.64 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_f32(__transfersize(8) float32_t * ptr, float32x2x4_t val);
                        // VST4.32 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_p8(__transfersize(32) poly8_t * ptr, poly8x8x4_t val);
                        // VST4.8 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst4_p16(__transfersize(16) poly16_t * ptr, poly16x4x4_t val);
                        // VST4.16 {d0, d1, d2, d3}, [r0]
void vst2q_lane_u16(__transfersize(2) uint16_t * ptr, uint16x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2q_lane_u32(__transfersize(2) uint32_t * ptr, uint32x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2q_lane_s16(__transfersize(2) int16_t * ptr, int16x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2q_lane_s32(__transfersize(2) int32_t * ptr, int32x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2q_lane_f32(__transfersize(2) float32_t * ptr, float32x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2q_lane_p16(__transfersize(2) poly16_t * ptr, poly16x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d2[0]}, [r0]
void vst2_lane_u8(__transfersize(2) uint8_t * ptr, uint8x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_u16(__transfersize(2) uint16_t * ptr, uint16x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_u32(__transfersize(2) uint32_t * ptr, uint32x2x2_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_s8(__transfersize(2) int8_t * ptr, int8x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_s16(__transfersize(2) int16_t * ptr, int16x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_s32(__transfersize(2) int32_t * ptr, int32x2x2_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_f32(__transfersize(2) float32_t * ptr, float32x2x2_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST2.32 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_p8(__transfersize(2) poly8_t * ptr, poly8x8x2_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST2.8 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst2_lane_p16(__transfersize(2) poly16_t * ptr, poly16x4x2_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST2.16 {d0[0], d1[0]}, [r0]
void vst3q_lane_u16(__transfersize(3) uint16_t * ptr, uint16x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3q_lane_u32(__transfersize(3) uint32_t * ptr, uint32x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3q_lane_s16(__transfersize(3) int16_t * ptr, int16x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3q_lane_s32(__transfersize(3) int32_t * ptr, int32x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3q_lane_f32(__transfersize(3) float32_t * ptr, float32x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3q_lane_p16(__transfersize(3) poly16_t * ptr, poly16x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d2[0], d4[0]}, [r0]
void vst3_lane_u8(__transfersize(3) uint8_t * ptr, uint8x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_u16(__transfersize(3) uint16_t * ptr, uint16x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_u32(__transfersize(3) uint32_t * ptr, uint32x2x3_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_s8(__transfersize(3) int8_t * ptr, int8x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_s16(__transfersize(3) int16_t * ptr, int16x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_s32(__transfersize(3) int32_t * ptr, int32x2x3_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_f32(__transfersize(3) float32_t * ptr, float32x2x3_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST3.32 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_p8(__transfersize(3) poly8_t * ptr, poly8x8x3_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST3.8 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst3_lane_p16(__transfersize(3) poly16_t * ptr, poly16x4x3_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST3.16 {d0[0], d1[0], d2[0]}, [r0]
void vst4q_lane_u16(__transfersize(4) uint16_t * ptr, uint16x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4q_lane_u32(__transfersize(4) uint32_t * ptr, uint32x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4q_lane_s16(__transfersize(4) int16_t * ptr, int16x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4q_lane_s32(__transfersize(4) int32_t * ptr, int32x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4q_lane_f32(__transfersize(4) float32_t * ptr, float32x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4q_lane_p16(__transfersize(4) poly16_t * ptr, poly16x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d2[0], d4[0], d6[0]}, [r0]
void vst4_lane_u8(__transfersize(4) uint8_t * ptr, uint8x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_u16(__transfersize(4) uint16_t * ptr, uint16x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_u32(__transfersize(4) uint32_t * ptr, uint32x4x4_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_s8(__transfersize(4) int8_t * ptr, int8x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_s16(__transfersize(4) int16_t * ptr, int16x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_s32(__transfersize(4) int32_t * ptr, int32x2x4_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_f32(__transfersize(4) float32_t * ptr, float32x2x4_t val, __constrange(0,1) int lane);
                        // VST4.32 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_p8(__transfersize(4) poly8_t * ptr, poly8x8x4_t val, __constrange(0,7) int lane);
                        // VST4.8 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
void vst4_lane_p16(__transfersize(4) poly16_t * ptr, poly16x4x4_t val, __constrange(0,3) int lane);
                        // VST4.16 {d0[0], d1[0], d2[0], d3[0]}, [r0]
Copyright © 2007 ARM Limited. All rights reserved.ARM DUI 0348AK
Non-Confidential